ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД

в сила от 25.05.2018г.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта ни- drehitemi.com или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване от Сайта ни drehitemi.com. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.


"МР ТРЕЙД 2020" ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.


Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.drehitemi.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 
и заедно с Общи условия за ползване на Интернет и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определят правилата, които "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.


Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: drehitemi.com@gmail.com

I.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?


"МР ТРЕЙД 2020" ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204765544, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:


Адрес на управление: гр. Карлово, ул. Стара Планина 18


телефони: 0895131499


e-mail: drehitemi.com@gmail.com

II.Категории лични данни, обработвани от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД


1. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
1.1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 

1.2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
1.3. Финансова информация (банкова сметка и други); 
1.4.Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице; 
1.5. Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
1.6.Данни за сключване на договори за продажба, издаване на фактури, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД в процеса на предоставяне на услугите:
2.1. данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
2.2. данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
2.3. Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
2.4. Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; 
2.5.Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
2.6.Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

III. Цели и правни основания за обработване на лични данни1.Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
"МР ТРЕЙД 2020" ЕООД обработва данните Ви за следните цели:


1.Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор. 

2.Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.


3. Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
4. Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; 
(iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;  
(v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
4.Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
(vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(
(ix) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;2. В изпълнение на свои законови задължения, "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
2.1. Издаване на фактури;   
2.2.За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
2.3. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
2.4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
2.5.Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

      "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 
1. Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
2.Директен маркетинг на продукти и услуги;
3.Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД.

5.Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
6. Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни


1.Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
2.Лица, които по възлагане на "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
3.Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
4.Лица, на които "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД обработват личните Ви данни от името на "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД;
5.Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
6.Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;


V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил на Д"МР ТРЕЙД 2020" ЕООД.
4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 


VI. Правата Ви във връзка с обработването на Личните ви данни


Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД посочен по-горе, или по електронен път на имейл: drehitemi.com@gmail.com


Имате право да поискате от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД:

·         да възразите срещу обработването на личните си данни;

·         да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие

·         личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

·         копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

·         да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·         личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

·         да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

·         да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·         да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

·         Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора 

·         .

·         Имате право на възражение срещу използване за директен маркетинг. По всяко време Вие имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: drehitemi.com@gmail.com.


VII. Връзка към други сайтове


Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хипер линкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

VIII.Лични данни за деца


Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

IX.Изменения на Политиката за поверителност


Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

X.Автоматизирана обработка и профилиране


Когато посетите нашия drehitemi.com, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

Политика за употреба на „Бисквитки“


„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата drehitemi.com. "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.
Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна cookies, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.


                                                        Спорове

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между 
"МР ТРЕЙД 2020" ЕООД и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

                         Платформа за OPC

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

По-долу може да получите повече подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате в случай, че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от "МР ТРЕЙД 2020" ЕООД.

Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.